Oval Background

Polyscias Scutellaria

Botanical Name:

Polyscias scutellaria

Gallery
Download the App
Taxonomy

Order

Apiales

Family

Araliaceae

Genus

Polyscias

Preload 404